راهنما

کار با تکستی بسیار ساده است

 با زدن روی اینجا وارد صفحه ثبت نام می شوید

اگر قبلا ثبت نام کرده اید می توانید از سمت راست وارد ناحیه کاربری خود شوید

اگر اولین بار است که از تکستی استفاده می کنید، از سمت چپ ثبت نام کنید


پس از ورود تنها کار شما پر کردن فرم هوشمند سایت به تناسب پروژه ترجمه شماست

این فرم نسبت به درخواست های شما تغییر شکل می دهد و خود را با پروژه شما منطبق می کند. توجه کنید در این قسمت است که کارشناسان ما به کمک شما می آیند

باید این فرم را دقیقا نسبت به نیاز خود پر کنید زیرا قیمت گذاری پروژه شما صرفا از طریق این فرم صورت می گیرد

حتی اگر فکر می کنید می دانید چطور فرم را پر کنید باز هم پیشنهاد می دهیم آزادانه با یکی از کارشناسان صحبت کنید

تلگرام کارشناس یک

تلگرام کارشناس دو