قوانین

  • تکستی سایتی برای ترجمه متون تخصصی دانشگاهی می باشد. شما با هربار ارسال فرم توافق می کنید که
  • فایل شما توسط مترجمین ترجمه خواهد شد و تکستی هیچگونه اطلاعی از محتوای سند ارسالی مشتری و نیز سند ترجمه شده آن (یعنی سند ارسالی مشتری) ندارد. همچنین تکستی هیچگونه اطلاعی از چگونگی استفاده مشتری از محتوای سند ارسالی اش و نیز ترجمه این سند (یعنی ترجمه سند ارسالی وی) ندارد. اگر تمام محتوای سند ترجمه شده یا جزیی از محتوای سند ترجمه شده، جزیی از یک پایان نامه یا کل یک پایان نامه یا هر پروژه دانشجویی دیگر قرار گیرد، تکستی از این استفاده ی مشتری اطلاعی ندارد

    • تکستی به هیچ عنوان پروژه های دانشجویی را قبول نمی کند و اصلا هیچگونه پروسه و امکاناتی برای انجام پروژه های دانشجویی در سیستم خود ندارد.
    • مترجمین موظف شده اند قبل از ترجمه هر متنی، ابتدا آن را بررسی کنند تا در صورت مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به مسئولین تکستی گزارش دهند و از ترجمه پروژه خودداری کنند. به همین جهت درصورت بروز هرگونه مشکل حقوقی و اقدامات مجرمانه از طریق ترجمه ارائه شده توسط مترجمین تکستی، تمام مسئولیت حقوقی، متوجه مترجم پروژه خواهد بود و ایشان به مراجع قضایی معرفی می شوند